Text gramată

 

TEOFAN, DIN MILOSTIVIREA ŞI PURTAREA DE GRIJĂ A LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOP AL CRAIOVEI ŞI MITROPOLIT AL OLTENIEI

 

 

Preaiubitului cler din parohii şi mănăstiri, dreptmăritorilor creştini din Episcopia Severinului şi Strehaiei şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei Gramate Mitropolitane: har şi pace sfântă de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, iar de la noi binecuvântare arhierească şi frăţească întru Hristos îmbrăţişare.

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Biserica sa slujiri şi dregătorii deosebite prin pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli. Pe aceştia, Hristos i-a întărit întru propovăduirea Evangheliei Sale şi, prin punerea mâinilor, într-o neîntrecută succesiune. Toţi slujitorii Bisericii de la Sfinţii Apostoli până astăzi, sunt părtaşi aceloraşi daruri de multe feluri ale Preasfântului şi de Viaţă Făcătorului Duh şi răspunzători pentru credincioşii încredinţaţi spre păstorire.

Luând aminte la acest adevăr sfânt mărturisit de Sfânta Biserică şi în consultare continuă cu Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, am dat curs împreună cu membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei, dorinţei preoţilor şi credincioşilor mehedinţeni de a avea o Episcopie proprie în cadrul Mitropoliei Olteniei. Prezentată ca o necesitate misionară stringentă şi ca o reactivare a venerabilei Mitropolii care a funcţionat la Severin şi Strehaia cu multe veacuri în urmă, iniţiativa înfiinţării noii Episcopii a fost aprobată prin hotărârea Sfântului Sinod şi Adunării Naţionale Bisericeşti la data de 5 martie, respectiv 6 martie 2003. Ca urmare a deciziei de înfiinţare a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, şi pe temeiul art. 90 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, am luat măsurile cuvenite pentru constituirea Adunării Eparhiale a noii Episcopii, formată din 30 membri: 10 clerici şi 20 mireni confirmaţi prin Decizia Patriarhală nr.4/2003. Odată constituită, Adunarea Eparhială a aprobat componenţa Consiliului şi Consistoriului Eparhial şi a luat primele măsuri de organizare a noii Episcopii.

Toate fiind îndeplinite în conformitate cu rânduielile bisericeşti privitoare la o nouă Eparhie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 12 noiembrie 2003, a aprobat lista candidaţilor pentru slujirea de Episcop al Episcopiei Severinului şi Strehaiei. Apoi la data de 11 februarie 2004 a fost convocat Colegiul Electoral Bisericesc pentru alegerea noului Episcop.

După cuvenita slujbă religioasă din Catedrala Patriarhală din Bucureşti, membrii Colegiului Electoral Bisericesc s-au întrunit în aula Palatului Patriarhal şi au ales prin vot secret pe Preasfinţitul Nicodim Gorjeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, ca Episcop al Severinului şi Strehaiei.

Născut în ţinutul Mehedinţilor dintr-o familie de creştini evlavioşi care a dat Bisericii lui Hristos nu mai puţin de 4 călugări, Preasfinţitul Episcop Nicodim a simţit de foarte tânăr chemarea către viaţa de mănăstire. Mănăstirea Topolniţa unde a fost frate, monah, preot şi stareţ şi mănăstirea Vodiţa, rectitorită din temelie, sunt cele două aşezăminte care i-au marcat Preasfinţitului Nicodim întreaga viaţă. Altoit puternic pe spiritualitatea monahală, Preasfinţia Sa a urmat cursurile Seminarului Teologic din Craiova, ale Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, îmbogăţindu-şi apoi pregătirea teologică prin studii de doctorat la Universitatea din Atena. La  începutul anului 2001 Părintele Nicodim a fost numit Consilier Eparhial al Sectorului Misionar-Social al Arhiepiscopiei Craiovei şi după câteva luni, Sfântul Sinod l-a ales ca Episcop-Vicar al aceleiaşi Arhiepiscopii.

Viaţa de monah, pregătirea teologică, râvna în misiunea Bisericii, ascultarea faţă de Sfântul Sinod şi de rânduielile canonice ale Sfintei noastre Biserici au constituit fundamentul alegerii Preasfinţitului Nicodim ca Episcop de Severin şi Strehaia la data de 11 februarie 2004. În conformitate cu prevederile art.10, alin. ,,e”, articolelor 130 şi 131 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod a procedat în ziua de 12 februarie 2004 la examinarea canonică a alegerii Preasfinţitului Nicodim Nicolăescu ca Episcop al Episcopiei Severinului şi Strehaiei. S-a constatat că această alegere s-a săvârşit cu păzirea întocmai a normelor canonice şi legale. În urma alegerii şi confirmării canonice, Presfinţitul Episcop Nicodim a fost recunoscut şi de autoritatea de Stat ca Episcop al Severinului şi Strehaiei, prin decretul prezidenţial nr. 265 din 22 aprilie 2004.

Toate cele de mai sus fiind îndeplinite, rânduit-am ca astăzi, 25 aprilie, anul mântuirii 2004, de duminica Femeilor Purtătoare de Mir, să aibă loc la Catedrala Episcopală în construcţie din Drobeta Turnu Severin slujba Sfintei Liturghii în cadrul căreia să se săvârşească rânduiala întronizării Preasfinţitului Nicodim ca Episcop al Severinului şi Strehaiei.

Cu credinţă în ajutorul lui Dumnezeu şi în cadrul exercitării slujirii de Mitropolit al Olteniei înmânez Preasfinţitului Episcop Nicodim cârja arhipăstorească, aşezându-l în scaunul de Episcop al Severinului şi Strehaiei.

Pe temeiul Sfintelor Canoane şi al prevederilor Art. 131 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, facem cunoscut tuturor că Preasfinţitul Nicodim primeşte astăzi împuternicirea canonică de arhipăstorire ca Episcop al păzitei  de Dumnezeu Episcopii a Severinului şi Strehaiei, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această Eparhie. Dăm mărturie în faţa lui Dumnezeu, a ierarhilor Sfântului Sinod aici de faţă, a autorităţilor de stat, a preoţilor şi credincioşilor că PREASFINŢITUL NICODIM este rânduit EPISCOP al EPISCOPIEI SEVERINULUI ŞI STREHAIEI, Eparhie sufragană a Mitropoliei Olteniei, cu juristicţie asupra protopopiatelor, parohiilor, mănăstirilor şi a altor aşezăminte bisericeşti, filantropice şi educaţionale din Mehedinţi. În exercitarea  slujirii de Episcop, Prea Sfinţia Sa are darul, puterea şi îndatorirea de a rândui, în conformitate cu rânduielile Sfintei Biserici Dreptmăritoare a lui Hristos şi cu legile Ţării, citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi la toate bisericile din parohiile Eparhiei, stareţi şi stareţe la sfintele mănăstiri şi schituri, îndeplinind toate câte se cuvin ca ierarh pentru zidirea duhovnicească a credincioşilor din Eparhie încredinţată spre mântuire.

Preasfinţia Sa este îndatorat să păstreze neştirbită credinţa Bisericii Ortodoxe a lui Hristos chiar cu preţul vieţii sale; să dea dovadă de jertfelnicie în lucrarea pastoral-misionară şi în opera filantropică; să aibă grijă deosebită pentru construcţia de noi biserici acolo unde acestea nu există; să sprijine viaţa mănăstirească şi învăţământul religios; să manifeste atenţie deosebită faţă de pastoraţia tinerilor, a celor bătrâni şi bolnavi; să lupte pentru întoarcerea la credinţă a celor rătăciţi; să aibă dragoste faţă de toţi dreptmăritorii creştini din Eparhie. Din partea Preasfinţiei Sale aşteptăm cinstire şi ascultare faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de Preafericitul Părinte Patriarh TEOCTIST, de Sinodul Mitropoliei Olteniei, de legile creştineşti ale Ţării.

Recomandăm cu dragoste şi căldură pe Preasfinţitul Episcop NICODIM tuturor preoţilor şi credincioşilor din parohiile Episcopiei Severinului şi Strehaiei, precum şi tuturor vieţuitorilor Sfintelor mănăstiri din această Eparhie. Preasfinţia Sa vă este tuturor singur Episcop şi vă îndemnăm să-l cinstiţi cum se cuvine, să-i daţi ascultare în cele către Dumnezeu, să-l sprijiniţi să poarte întru toate crucea de arhipăstor. Sub cârmuirea Preasfinţiei Sale, vă îndemnăm să rămâneţi pe mai departe fii şi fiice ale Bisericii celei ,,Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească”, să cinstiţi valorile familiei şi ale neamului, să  păstraţi unitatea dreptei credinţe, vieţuind în pace şi bună înţelegere.

Şi astfel, cu toţii, într-un cuget şi cu o inimă, să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită. Amin.

Semnatu-s-a această Gramată Mitropolitană şi întăritu-s-a cu pecetea Sfintei Mitropolii a Olteniei în ziua 25, luna aprilie, anul mântuirii 2004 de la Naşterea lui Hristos.

IPS Teofan,
MITROPOLITUL OLTENIEI


mbl live


mbl youtube