Episcopia Severinului si Strehaiei - Aprilie 2023

Arhiepiscopia Râmnicului cinstește în mod deosebit Ocrotitorul și ctitorul Catedralei Arhiepiscopale din municipiul Râmnicu-Vâlcea, în perioada 27-30 aprilie 2023, la Sărbătoarea Aducerii în Oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Publicat în Știri religioase

Hristos a înviat!

În cea de-a treia Duminică după Praznicul Învierii Domnului, Biserica Ortodoxă le cinstește pe Sfintele Femei Mironosițe, primele persoane care au primit de la îngeri vestea că Hristos Cel răstignit a înviat din morți. Femeile purtătoare de mir sau de aromate au devenit mărturisitoare curajoase ale Învierii Domnului, fiind numite în cântările Bisericii noastre „ucenițele Domnului” (Troparul Învierii, glasul al 4-lea).

Icoana acestei Duminici ne prezintă pe Maica Domnului, care este înconjurată de femeile mironosițe, și anume: Maria Magdalena, Maria lui Cleopa, Ioana, Salomeea, Suzana, Marta și Maria, surorile dreptului Lazăr. Acestea sunt rugătoare pentru toate femeile creștine, care mărturisesc credința în Iisus Hristos, Cel care „ieri şi azi şi în veci, este acelaşi” (Evrei 13, 8). Astfel, Maica Domnului, sfintele mironosițe, mucenițe, cuvioase, împărătese și toate celelalte femei sfinte, înscrise în calendarul Bisericii, reprezintă adevărate modele pentru femeile credincioase care se străduiesc, în familii sau în mănăstiri, în școli, spitale sau în alte instituții, să-și împlinească vocația sau misiunea lor de a fi adevărate lumini, aprinse din lumina lui Hristos Cel înviat.

De aceea, în anul 2020, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat a treia Duminică după Paști ca fiind Duminica Femeilor creștine, pentru a evidenția rolul și importanța femeilor creștine în viața și în misiunea Bisericii și a societății românești. Prin urmare, le mulțumim mamelor și bunicilor, educatoarelor, învățătoarelor, profesoarelor de Religie și tuturor cadrelor didactice pensionare, care ne-au predat educația religioasă prin însăși viața lor, raportată la mărturisirea lui Hristos și ajutorarea aproapelui, atât acasă, cât și în grădiniţe, şcoli, licee şi universităţi.

În ziua de duminică, 14 mai 2023, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește Ziua Națională a Familiei, pentru a sublinia că familia naturală, formată din bărbat și femeie, binecuvântată de Dumnezeu prin Taina Sfintei Cununii, este singura în măsură să-i nască,  să-i crească și să-i educe într-un mod sănătos pe copii, cu multă credință, nădejde și iubire creștină. De aceea, este necesară redescoperirea și reafirmarea reperelor autentice ale educației, împlinite armonios cu practica rugăciunii ca izvor de prietenie și de iubire statornică în familie, în școală și în societate, ca legătură permanentă între generații.

În anul 2023, proclamat în Patriarhia Română ca fiind An omagial al pastorației persoanelor vârstnice, le menționăm cu recunoștință pe toate femeile care lucrează în unităţi medicale, centre sociale, centre de zi și așezăminte rezidențiale, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, unde aduc alinare bolnavilor, încurajare celor săraci şi singuri. Biserica este chemată să extindă programul ei pastoral cu privire la persoanele vârstnice, să implementeze metode misionare actuale, apropiindu-se mai mult de nevoile și așteptările bătrânilor. Concomitent, trebuie continuată creșterea și educarea tinerilor, în vederea protejării persoanelor vârstnice, pentru a nu le abandona în centre de asistență, deoarece tinerii și persoanele în vârstă au nevoie unii de ceilalți: bătrânii au nevoie de o consolare și de un cuvânt de încurajare, iar tinerii au nevoie de înțelepciunea, răbdarea și puterea de rugăciune a bătrânilor.

Cu prilejul Duminicii Mironosițelor și al sărbătorilor închinate Femeilor creștine și Familiei, adresăm tuturor doamnelor și domnișoarelor cuvinte de binecuvântare și mulțumire pentru activitatea lor bogată și mult folositoare Bisericii și societății. Totodată, le felicităm şi le dorim multă sănătate şi fericire, pace și bucurie, întru mulți și binecuvântați ani!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Publicat în Comunicate

Având în vedere Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare și a legislației în domeniul achizițiilor publice, vă invităm să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică de servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul RESTAURARE BISERICA DIN LEMN ”SFINȚII VOIEVOZI” – PAROHIA SELIŞTEA, SAT SELIŞTEA, COMUNA ISVERNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI - monument istoric, cod LMI  MH-II-m-B-10401”

Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor.

 1. Obiectul contractului: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul RESTAURARE BISERICA DIN LEMN ”SFINȚII VOIEVOZI” – PAROHIA SELIŞTEA, SAT SELIŞTEA, COMUNA ISVERNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI- monument istoric, cod LMI MH-II-m-B-10401”.
 2. Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 - Turism și Cultură, Investiția I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale
 3. Valoarea estimată: 17.500,00 lei fără TVA.
 4. Preţul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT.
 6. Oferta va conţine:

- Formularul de ofertă și Anexa la formularul de ofertă;

- Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului, sau echivalent

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau document echivalent din care să reiasă faptul că prestatorul este autorizat să presteze serviciile ce fac obiectul contractului, emis cu mai puțin de 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor;

Va/vor fi prezentată/e autorizația/autorizațiile I.S.C conform Ordinului nr .1496/13.05.2011 al M.D.R.T., completat cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 277/19.03.2012, în domeniile/subdomeniile de autorizare:

- domeniul autorizat 1 Consolidare și restaurare monumente istorice – toate categoriile de importanță;

- domeniul autorizat 2.3 Construcţii civile, industriale si agricole categoria de importanță B;

- domeniul autorizat 6.1 Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare;

- domeniul autorizat 8.1 Instalaţii electrice;

Notă: Documentele justificative care probează informațiile menționate vor fi depuse în copie cu mențiunea “conform cu originalul” și semnătura şi stampila operatorului economic care depune oferta, din care sa reiasă calificările expertului.

 1. Condiţii de participare:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerinţei:

 -  copie „conform cu originalul” după Certificatul Constatator emis de la Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent, Certificat de înregistrare/alte documente, după caz)

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dispună de personal autorizat pentru îndeplinirea contractului.

 1. Condiţii de plată: Plata se va face în lei, pe bază de facturã, emisã dupã recepția serviciului, cu ordine de plată, în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Plata serviciilor se va desfășura în tranșe, proporțional cu stadiul de execuție a lucrărilor, în termen de 30 de zile de la data recepției serviciilor prevăzute în caietul de sarcini, pe baza proceselor verbale de predare - primire și a documentațiilor recepționate cu proces verbal de recepție. Plățile se vor efectua in baza facturii emise, numai după aprobarea rapoartelor de activitate și semnarea proceselor verbale de recepție și reprezintă valorile maxime pe care Autoritatea contractantă le poate deconta pe baza documentelor justificative depuse (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant). Pentru îndeplinirea prezentului contract nu se acordă avans prestatorului.
 2. Adresa la care se depune oferta: PAROHIA SELIȘTEA – (în atenția Pr. Cazacu Dan –Alin- 0748970748), sat.Seliștea,comuna Isverna, Județul Mehedinți, cod poștal 227292. Ofertele se pot depune in termenul stabilit si la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   În acest caz, ofertanţii având obligaţia de a transmite şi originalul prin curier/poștă.

 1. Termenul limita pentru depunerea ofertei: data 02.05.2023 ora 14.00.

           Operatorii economici interesaţi pot solicita clarificări la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Publicat în Comunicate

Având în vedere Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare și a legislației în domeniul achizițiilor publice, vă invităm să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică de servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul RESTAURARE BISERICA DIN LEMN ”SFINȚII VOIEVOZI” – PAROHIA ISVERNA, SAT ISVERNA, COMUNA ISVERNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI - monument istoric, cod LMI  MH-II-m-B-10349”

  Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor.

 1. Obiectul contractului: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul „RESTAURARE BISERICA DIN LEMN ”SFINȚII VOIEVOZI” – PAROHIA ISVERNA, SAT ISVERNA, COMUNA ISVERNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI”- monument istoric, cod LMI MH-II-m-B-10349”.
 2. Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 - Turism și Cultură, Investiția I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale
 3. Valoarea estimată: 23.500,00 lei fără TVA.
 4. Preţul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT.
 6. Oferta va conţine:

- Formularul de ofertă și Anexa la formularul de ofertă;

- Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului, sau echivalent

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau document echivalent din care să reiasă faptul că prestatorul este autorizat să presteze serviciile ce fac obiectul contractului, emis cu mai puțin de 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor;

Va/vor fi prezentată/e autorizația/autorizațiile I.S.C conform Ordinului nr .1496/13.05.2011 al M.D.R.T., completat cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 277/19.03.2012, în domeniile/subdomeniile de autorizare:

- domeniul autorizat 1 Consolidare și restaurare monumente istorice – toate categoriile de importanță;

- domeniul autorizat 2.3 Construcţii civile, industriale si agricole categoria de importanță B;

- domeniul autorizat 6.1 Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare;

- domeniul autorizat 8.1 Instalaţii electrice;

Notă: Documentele justificative care probează informațiile menționate vor fi depuse în copie cu mențiunea “conform cu originalul” și semnătura şi stampila operatorului economic care depune oferta, din care sa reiasă calificările expertului.

 1. Condiţii de participare:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedeasca o forma de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 

   Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei:

 -  copie „conform cu originalul” dupa Certificatul Constatator emis de la Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, Certificat de inregistrare/alte documente,  dupa caz)

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dispuna de personal autorizat pentru indeplinirea contractului.

 1. Condiţii de plată:

Plata se va face în lei, pe bază de facturã, emisă după recepția serviciului, cu ordine de plată, în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Plata serviciilor se va desfășura în tranșe, proporțional cu stadiul de execuție a lucrărilor, în termen de 30 de zile de la data recepției serviciilor prevăzute în caietul de sarcini, pe baza proceselor verbale de predare - primire și a documentațiilor recepționate cu proces verbal de recepție. Plățile se vor efectua in baza facturii emise, numai după aprobarea rapoartelor de activitate și semnarea proceselor verbale de recepție și reprezintă valorile maxime pe care Autoritatea contractantă le poate deconta pe baza documentelor justificative depuse (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant). Pentru îndeplinirea prezentului contract nu se acordă avans prestatorului.    

 1. Adresa la care se depune oferta: PAROHIA ISVERNA – (în atenția Pr. Dinulescu Nicolae - 0746021434), sat.Isverna,comuna Isverna, Județul Mehedinți, cod poștal 227285. Ofertele se pot depune in termenul stabilit si la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   In acest caz, ofertanţii avand obligatia de a transmite si originalul prin curier/poștă.

 1. Termenul limita pentru depunerea ofertei: data 02.05.2023 ora 14.00.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Publicat în Comunicate

Pe 25 aprilie 2023 s-au împlinit 19 ani de când Preasfințitul Părinte Nicodim a fost instalat în scaunul de Episcop al Severinului şi Strehaiei. Astfel, la Centrul Eparhial, a avut loc o slujbă de Tedeum pentru a marca cei 19 ani de când a fost întronizat ca Episcop al reînființatei Episcopii a Severinului și Strehaiei.

Publicat în Știri religioase

Pe 25 aprilie 2023 se împlinesc 19 ani de când Preasfințitul Părinte Nicodim a fost instalat în scaunul de Episcop al Severinului şi Strehaiei. În cei 19 ani de păstorire, Preasfințitul Nicodim a desfășurat la nivelul județului Mehedinți o intensă activitate culturală, misionară și social-filantropică.

Publicat în Comunicate

Episcopia Severinului şi Strehaiei deţine un post de radio cu emisie în eter și pe Internet. Radio Lumina, împlinește duminică, 23 aprilie, 18 ani de emisie.

Aflate la ediția a XV-a, Zilele Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului se vor desfășura anul acesta, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, în perioada 23-29 aprilie.

Publicat în Știri religioase

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Nicodim, Episcopul Serverinului şi Strehaiei, Preacuviosul Părinte Augustin Dragomir, stareţul Mănăstirii Jiana, a fost invitat să conferenţieze în cadrul unui eveniment organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin şi Palatul Culturii „Teodor Costescu”.

În vinerea din Săptămâna Luminată, când Biserica Ortodoxă Română prăznuiește Izvorul Tămăduirii, Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei și Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului , au săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în sobor la Mănăstirea mehedinţeană Gura Motrului. Numeroşi pelerini au trecut pragul mănăstirii vineri, 21 aprilie 2023 pentru a participa la Sfânta Liturghie, săvârşită cei doi arhierei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Publicat în Știri religioase
Pagina 1 din 4


mbl live


mbl youtube